Kompresja gzip dla nginxa

Po instalacji włączona jest tylko kompresja dla html. W celu włączenia kompresji dla innych elementów nalezy zedytować plik:

/etc/nginx/nginx.conf

Należy odnaleść odpowiednie wpisy i zamienić na:

gzip on;
gzip_disable „msie6”;

gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_min_length 256;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype image/svg+xml image/x-icon;

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

leo